kung anong mga materyales sa gusali ang ginawaapog